A A A
Askim Skyet 1

Transportstøtte

Tildeling skjer 2 ganger pr. år, i desember/januar og august/september. Brukere som tiltrer ordningen utover i året, tildeles midler med 1/12 for hver måned som er igjen av tildelingsperioden.

Askim kommune får årlig tildelt 130 hjemler fra Østfold Fylkeskommune. Dette er ingen lovpålagt tjeneste. Dersom alle hjemler er tildelt, settes søkere som faller inn under kriteriene på registreringsliste

Etter retningslinjer gitt fra Fylkeskommunen :
 • skal søkere mellom 14 - 67 prioriteres
 • skal varig rullestolbrukere og blinde prioriteres
 • funksjonshemmingen må være varig
 • må funksjonshemmingen være slik at vedkommende ikke kan benytte offentlig transportmiddel
 • begrenset eller manglende kollektivt transporttilbud gir ikke grunnlag for godkjenning
 • vil søkere som mottar folketrygdens støtte til egen bil ikke kunne godkjennes.
 • vil personer som er over 67 år med en nettoinntekt før særfradrag som ved siste likning oversteg 2-G, ikke bli tildelt transportstøtte.
 • vil personer som bor i institusjon ikke kunne tildeles transportstøtte.

Siden det er satt et øvre tak på antall brukere i kommunen,kan det være at flere oppfyller kriteriene enn det er hjemler for. I slike tilfeller står kommunen fritt til å legge ytterligere kriterier til grunn for godkjenning, f.eks.:

 • legeerklæring må følge søknaden
 • funksjonshemmingens grad
 • aktivitet/transporthyppighet
 • alternative transportmuligheter
Søknadsskjema og informasjon fås på Servicetorget tlf. 69 68 10 00.