A A A
Askim Regn 5

Teknisk drift

Fagområde; vann, avløp, vei, parkering og renovasjon

Avdelingen har ansvar for en rekke sammenfallende infrastrukturområder i Askim kommune.

Vannforsyning; avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold for vannverket i Nordbukta, kommunale vannledninger, trykkøkningstasjoner.m.m.
-Tilsynsmyndighet her er Mattilsynet. 
Avløpshåndtering; avdelingen har ansvar for drift av spillvannsledninger, pumpestasjoner, renseanlegget på Solbergfoss m.m.
-Tilsynsmyndighet her er Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Det er en døgnbemannet vaktordning for disse tjenestene, og våre mannskaper kan treffes på 90 56 56 56.

 

Kommunale veger; avdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, parkeringsplasser, gågate, gatelys m .m.
Avdelingen forvalter også vegmyndigheten og skiltmyndigheten.

 

Renovasjon; avdelingen er kommunens bindeledd mot Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR) og oppdatere kunderegisteret for henting av husholdningsavfall.

 

Avdelingen arbeider tett opp mot prosjekt og forvaltings-avdelingen med alle typer prosjekter i Askim kommune, da avdelingen stort sett blir berørt av de fleste typene prosjekt som gjennomføres i kommunal regi.

 

Kontaktinformasjon
Type kontakt Kontaktinformasjon
Tjenester:         Teknisk drift
Postboksadresse: Postboks 2003, 1802 Askim
Besøksadresse: Bakkegata 5, 1807 ASKIM
Telefon: +47 69 68 10 00
E-post: postmottak@askim.kommune.no
Annen informasjon: Forvaltningsnivå kommune
Avdelingsleder: Adam Lesniewski